Algemene Voorwaarden Yoga en Pilates Centrum Body & Mind


Artikel 1: De overeenkomst

 1. Na het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met de onderstaande bepalingen en aanwijzingen.
 2. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.
 3. Elke deelnemer is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.

Artikel 2: abonnement en tarieven

 1. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Abonnement geld per kalendermaand en wordt zonder Opzegging automatisch verlengd.
 2. Nieuwe deelnemers kunnen instromen gedurende de maand en betalen naar rato.
 3. Verhindering graag op tijd doorgeven.
 4. U draagt zelf de verantwoording om de gemiste Yogales in de betreffende maand in te halen. Indien u geen gebruik maakt voor het inhalen van een les, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
 5. Bent u zwanger of langdurig ziek of geblesseerd, neem dan contact met ons op en dan is het mogelijk om uw abonnement even op bevriezing te zetten. Tijdelijk stopzetten en zodra het weer veilig kan, u weer kan deelnemen aan een les.
 6. Wanneer er een les gewijzigd wordt, of er eventuele veranderingen plaats gaan vinden, zal er tijdig altijd via email of WhatsApp alles doorgegeven worden. Wanneer een les niet door kan gaan, wordt er een extra les ingepland zodat u de mogelijkheid krijgt om de les in te kunnen halen.

Artikel 3: Betaling

 1. Abonnementen worden automatisch verlengd. De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld voor het begin van de maand te betalen middels factuur.
 2. Bij niet of niet-tijdige betaling heeft Yoga en Pilates Centrum Body & Mind het recht om een blokkade in te stellen zodat er geen lessen gereserveerd kunnen worden via het boekingssysteem.
 3. Informatie over abonnementen en betalingen kun je ook terugvinden op mijn website www.bodyandmindsterksel.nl
 4. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

 1. Yoga en Pilates Centrum Body & Mind verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.
 2. Yoga en Pilates Centrum Body & Mind is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les. Als deelnemer blijft u zelf verantwoordelijk voor uw gezondheid. Blijf binnen de grenzen van uw eigen kunnen.
 3. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Breng de docent voor de les op de hoogte als u last hebt van blessures of andere dingen waarmee rekening moet worden gehouden (bijvoorbeeld zwangerschap, hoge bloeddruk, rug- en nek problemen). Raadpleeg bij twijfel de huisarts of specialist.

Artikel 5: Lidmaatschap beëindigen

 1. U kunt uw Lidmaatschap op elk moment opzeggen per mail.
 2. Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen.

Artikel 6: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Yoga en Pilates Centrum Body & Mind betreffende deelname aan individuele lessen of houden van workshops, trainingen en andere vormen van deelname, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.
 2. Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Yoga en Pilates Centrum Body & Mind.
 3. Op deze overeenkomst tussen de deelnemer en Yoga en Pilates Centrum Body & Mind is Nederlands recht van toepassing.

Huisregels Yoga en Pilates Centrum Body & Mind

 • Matjes kun je lenen van mij, of neem je zelf van thuis mee.
 • Zorg dat je bij binnenkomst je schoenen achterlaat zodat de ruimte heerlijk schoon blijft.
 • Op tijd aanwezig zijn voor je les begint.
 • Er is thee en water aanwezig, en graag voor aanvang les, je telefoon uitzetten.
 • Vooral genieten en zie ik je graag in mijn les.

Yoga en Pilates Body & Mind

Heezerweg 2
6029 PP Sterksel
Tel. 06 - 53 83 61 70
info@bodyandmindsterksel.nl

CAT-Therapeut

Yoga en Pilates Body & Mind staat ingeschreven bij beroepsvereniging CAT- Collectief Alternatieve Therapeuten. CAT-Therapeut nr: CL3923200820

CAT 2023
GAT 2023
CAT 2023
GAT 2023

beeldmerk